Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Fáilte ón bPríomhoide / Welcome from the Principal

Fáilte ón bPríomhoide / Welcome from the Principal

Scroll down for English

Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh chuig suíomh Gréasáin Scoil Chaitriona.
Gheobhaidh tú eolas anseo ar ghníomhaíochtaí, polasaithe agus curaclam na scoile. Tá
eolas anseo chomh maith ag ceiliúradh ar éachtaí ár ndaltaí
Bhunaigh an Siúir Dhoiminiceach, Máthair Treasa, Scoil Chaitriona i 1928. Agus tá
traidisiún bródúil againn oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar do bhuachaillí agus
do chailíní. Mar scoil Dhoiminiceach faoi iontaobhas Le Chéile, cuirimid forbairt
iomlánaíoch ár ndaltaí chun cinn agus déantar na daltaí a mhealladh agus a spreagadh
chun barr feabhais a bhaint amach i gcúrsaí léinn, go sóisialta, go pearsanta, go
spioradálta agus go cruthaitheach. Chuige sin chomh maith le hardchaighdeán acadúil a
lorg, leagaimid béim mhór ar raon leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim, ag creidiúint
go ndéantar an fhoghlaim laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Is é an misean ar leith atá againn ná grá agus dílseacht don Ghaeilge agus don chultúr
Gaelach a chothú inár ndaltaí. Táimid bródúil as ár n-oidhreacht i Scoil Chaitriona ach
bíonn nuálaíocht ar siúl again agus súil ar an todhchaí. Cuireann ár bhfoireann
thiomnaithe an dalta i gcroílár ár gcuid oibre agus cuirfimid an-bhéim ar chúram tréadach
agus aire a thabhairt do gach dalta mar dhuine aonair.
Coimeádfaimid fís na nDoiminiceach agus Iontaobhas Le Chéile linn i gcónaí:

Ag lorg na Fírinne – Veritas - Fáilte, Finné, Feasacht.I would like to welcome you to the website for Scoil Chaitriona. Here you will find
information on school activities, policies and curriculum. You will find celebration of
achievements of our students.

Scoil Chaitriona was founded in 1928 by Dominican Sister, an Máthair Treasa. And has
proud tradition of providing education through Irish for boys and girls. As a Dominican
school under the trusteeship of the Le Chéile schools trust, we promote the holistic
development of all our students and help them to reach their full potential academically,
socially, personally, spiritually and creatively To that end in addition to seeking the highest
academic standards, we place a great emphasis on a wide range of extra-curricular
activities, believing that learning takes place both inside and outside of the classroom.
Our particular mission is to foster a love and loyalty to the Irish language and culture in our
students. In Scoil Chaitriona we are proud of our heritage but continue to innovate and look to the future. Our dedicated staff put the student at the heart of our work and we have
a great commitment to pastoral care and looking after each student as an individual.

We keep with us the vision of the Dominican Sisters and the Le Chéile Schools’ Trust:

Searching for Truth – Veritas and Welcome, Witness, Wisdom.
Fíona Ní Chatháin
Príomhoide
Meán Fómhair 2022

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon